Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci urobením záväzné objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho - firmy – Beauté & Spa, s.r.o. a jej internetového obchodu na www.bcparis.sk a jeho zákazníkov - kupujúcich. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.bcparis.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami parfums.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené na webových stránkach www.bcparis.sk, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. Firma - Beauté & Spa, s.r.o. a jej internetový obchod www.bcparis.sk, ďalej uvádzaná ako "predávajúci", sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadením platným na území Slovenskej republiky.

III. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad alebo predajňa predávajúceho, kde predávajúci odovzdá tovar dopravcovi - prepravnej firme.

IV. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky kupujúcim a to väčšinou telefonicky.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkach www.bcparis.sk sú platné v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výrazné inflácii alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcu. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pokiaľ si kupujúci vyzdvihne tovar v prevádzke spolupracujúcej s Bernard Cassière, ktorú uviedol pri registrácii, nebude mu účtovaná čiastka za dopravu. V prípade, ak kupujúci vykoná úhradu vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci bezodkladne vráti plnenie zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovým prevodom).

VI. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína dňom obdržania celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Tovar bude pripravený na prevádzke spolupracujúcej s Bernard Cassière, ktorú si kupujúci vybral najneskôr do 3 pracovných dní. Kupujúci bude informovaný telefonicky, mailom, prípadne sms o dostupnosti tovaru na odbernom mieste. V prípade, že tovar je na sklade, tak ho predávajúci vyexpeduje - predá dopravcovi ihneď nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom alebo ho nebude možné dopravcovi predať do troch pracovných dní od prijatia objednávky, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania inom alebo ponúkne výrobok iný, porovnateľný s pôvodným. V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať odsúhlasení kupujúceho.

VII. Dopravné podmienky Slovenská republika

Možnosti spôsobov doručenia zásielky v Slovenskej republike a ich ceny:
Na odbernom mieste Bernard Cassière - zdarma.
Kurierskou službou REMAX - 7,07 € s DPH.

Kurierskou službou REMAX - zdarma pri objednávke tovaru nad 60 €.

Dodacia lehota je do troch pracovných dní od uhradenia celkovej sumy na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný tovar na odbernom mieste riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť predajcovi. V prípade zistenia porušenia balíku alebo konštatovanie iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky a i v prípadoch už vyššie spomínaných sa odporúča kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať! Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúžiaca zároveň aj ako daňový doklad je potom priložená v balíku.

VIII. Záruka

Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu 24 mesiacov. Ak nie je v on - line katalógu na webových stránkach www.bcparis.sk uvedené pri danom produkte inak, je záručná doba na produkty všetkých značiek 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry na danej tovaru kupujúcemu. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebením, ohňom či vodou. Záruka sa nevzťahuje na výrobky mechanicky poškodené. Miestom uplatnenia reklamácie je predajné miesto predávajúceho - Beauté & Spa, s.r.o., Papraďová 5, 821 01 Bratislava, Tel: +421 2 4820 0055 753 Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí zákazník i v prípade oprávnenej reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie, keď zároveň zákazník uplatňuje reklamáciu priamo u samotného predajcu, dopraví predávajúci tovar k zákazníkovi na vlastné náklady prepravnou firmou. K reklamovanému tovaru je nutné priložiť kópiu dokladu o nákupe - faktúra a podrobný popis závady. Reklamovaný tovar musí byť zabalený v originálnom obale a musí byť kompletný. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť závadu tovaru, ktorý je predmetom oprávnenej a správne uplatnenej reklamácie, výmenou za rovnaký výrobok alebo výmenou za výrobok podobný, disponujúci však rovnakými parametrami ako pôvodný výrobok. O spôsobe reklamácie rozhoduje výhradne predávajúci.

IX. Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom nepoškodenom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Pred odoslaním na našej adresu prosíme o zaslanie (emailom alebo faxom) formálneho odstúpenia od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme tiež o uvedenie prípadného dôvodu (nie je zákonom vyžadované a ani nie je nami jeho uvedenie podmieňované pre vrátenie prostriedkov za cenu tovaru) - pomôžete nám však takto skvalitniť naše služby. Ďakujeme. Po obdržaní vráteného tovaru budú peniaze za tovar, okrem však poštovného (dopravného), zaslané na adresu kupujúceho alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní podpísaného dobropisu, ktorý je na adresu kupujúceho odoslaný bezodkladne po fyzickom obdržaní a překotrolování tovaru. Zaslanie späť na dobierku nie je možné a všetky takéto zásielky sú ihneď odmietnuté a vrátené späť odosielateľovi.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v momente urobenie a odoslanie objednávky. Odoslanú objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ustanovenia § 262, odseku 1 Obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom, najmä jeho ustanovením § 409 a nasledujúcim.

XI. Reklamácie poškodenej zásielky

Pri prevzatí zásielky skontrolujte, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Ak príjemca zistí zjavné vady (napr. poškodený obal), môže zásielku odmietnuť. Pri prevzatí nekontrolujte obsah zásielky a nevyžadujte si účasť posádky vozidla. Ak príjemca zásielky zistí skrytú vadu, je povinný oznámiť túto skutočnosť bez odkladu zasielateľovi, a to najneskôr do troch kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zásielka doručená a vyžiadať si spísanie Zápisu o škode.

XII. Ochrana osobných údajov

a) Kupujúci dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto sekcii správcovi a spracovateľovi údajov - spoločnosti Beauté & Spa, s.r.o. so sídlom Papraďová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika. Poskytnutím uvedených údajov zároveň záujemca udeľuje správcovi údajov na dobu neurčitú svoj výslovný súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, na spracovanie týchto údajov vo vyššie uvedenom rozsahu za účelom ich spracovania, pre plnenie zákonných povinností správcu, pre archivačné a analytické účely správca, okrem iného potom pre hodnotenie kvality služieb a spokojnosti klientov, a pre optimalizáciu poskytovania a obsahu služieb, apod a pre marketingové obchodné účely správcu. b) Poskytnuté údaje môžu byť sprístupnené len subjektom oprávneným podľa príslušných právnych predpisov a za podmienok stanovených týmito predpismi , ako štátnym orgánom, súdom, súdnym exekútorom, apod, c) Ak subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom alebo s právami subjektu údajov, je subjekt údajov oprávnený domáhať sa svojich práv a nápravy podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Nákupný poriadok je platný od 1. apríla 2011.